O noso manifesto

Entidades adheridas á plataforma

dissabte, 25 d’abril de 2009

Pancarta no CGB


Para o día de San Jordi, realizouse unha pancarta co obxecto de anunciar á sociedade catalá a concentración que se fará o vindeiro 17 de maio. Foi pendurada no balcón principal do Centro Galego de Barcelona.
Tamén se repartiron follas co manifesto que se lerá o día da concentración e informouse a toda aquela xente que se mostrou interesada.

dijous, 23 d’abril de 2009

Manifesto/Manifest

Texto en galego
Os galegos e galegas residentes nos Països Catalans queremos manifestar o noso apoio á marcha en defensa da igualdade de dereitos para o galego que terá lugar en Santiago de Compostela o 17 de maio ás 12h, e expresar o noso desacordo co anuncio do novo goberno do PP de desmantelar os puntos básicos da oficialidade do galego.
Á parte, tamén denunciamos que nos últimos meses, repetiuse desde diferentes grupos de poder a falaz idea de que hai un proceso de imposición do galego, presentando, con cinismo, o mundo ao revés.
Todos os estudos sobre o tema desmontan esa mentira. Así, o Consello de Europa advertiu nun contundente informe que en Galiza non se están a cumprir tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos e que non hai garantías mínimas para este idioma en sectores tan importantes como o ensino, os servizos públicos, a xustiza ou os medios de comunicación.
Así mesmo, a Real Academia Galega vén de publicar un estudo sinalando que en doce anos se reduciu á metade a cantidade de persoas que fala habitualmente o galego.

Por todo isto, instamos aos galegos e galegas residentes nos Països Catalans e ao conxunto de toda a sociedade catalá a se manifestar o vindeiro 17 de maio ás 12h nas Rambles nº31, diante do Centro Galego de Barcelona.

MANIFESTO EN DEFENSA DA LINGUA GALEGA

O pobo galego ten dereito a que a súa lingua propia sexa oficial a todos os efectos en Galiza. O pobo galego debe gozar no seu territorio do mesmo status legal que o castelán ten no seu.

A situación da lingua galega está moi lonxe de ser así:

1.Os galegos e galegas non gozamos de dereitos lingüísticos plenos para nos desenvolver con normalidade e dignidade na nosa lingua dentro da nosa terra. Somos os falantes do galego os que resultamos discriminados.
2.O galego é o que corre perigo como idioma e os galegofalantes os que non son debidamente respectados. Vivimos unha grande inxustiza na que se chama bilingüismo ao que en realidade é un proceso de substitución lingüística. Unha situación na que a nosa lingua propia queda relegada ao folclore e ao ámbito familiar.

Por iso, resulta realmente indignante que haxa quen pretenda convencer á opinión pública de que o castelán corre perigo de desaparición e que os seus falantes son discriminados no noso país. Quen promove esta estratexia pretende encubrir a verdadeira intención que é asoballar a lingua galega para que os galegos e galegas acaben menosprezándoa, e así impor unha lingua non propia de Galiza.
A situación do idioma galego vese constantemente ameazada pola estigmatización á que son sometidos os galegofalantes. O proceso actual de normalización de usos do galego é insuficiente, e non pode garantir o dereito a vivir nesta lingua. Esta é xustamente a dirección proposta polos que pretenden a imposición do castelán como único idioma con dereitos e deberes para os cidadáns en todo o territorio do Estado.

Por todo isto manifestamos que:

3.Correspóndelle ás institucións representantivas do pobo galego outorgarlle ao idioma o prestixio que merece como lingua propia do país, e esperamos o seu compromiso na defensa da igualdade plena de dereitos e na aplicación de medidas a favor da normalización dos seus usos. Neste labor contarán sempre co noso apoio.
4.Instamos á sociedade galega a cavilar sobre a verdadeira situación do galego no propio país e a defender un dereito humano elemental como é a reafirmación como pobo.
5.Seremos firmes, rexeitando todo posicionamento que persiga recortar dereitos ou retroceder no cativo camiño andado da normalización tanto nas administracións públicas, como na vida social.

Texto en català

Els gallecs i gallegues residents als Països Catalans volem manifestar el nostre suport a la marxa en defensa de la igualtat de drets per al gallec que es farà a Santiago de Compostel·la el 17 de maig a les 12h, i expresar el nostre desacord amb l’anunci del nou govern gallec del PP de desmantellar els punts bàsics de la oficialitat del gallec.
També denunciem que durant els últims mesos s’ha anat repetint des de diversos grups de poder la fal•làcia que hi ha un procés d’imposició del gallec, cosa que presenta, cínicament, el món a l’inrevés.
Tots els estudis que hi ha fets sobre aquest tema desmunten aquesta mentida. El mateix Consell d’Europa va advertir en un informe contundent que a Galiza no es compleixen els tractats internacionals sobre drets lingüístics i que no hi ha garanties mínimes per a aquest idioma en sectors tan importants com l’ensenyament, els serveis públics, la justícia o els mitjans de comunicació.
Així mateix, la Real Academia Galega acaba de publicar un estudi que assenyala que en dotze anys s’ha reduït a la meitat el nombre de persones que fan servir el gallec com a llengua habitual.
Per tot això, instem els gallecs i gallegues residents als Països Catalans i al conjunt del poble català a manifestar-se el proper 17 de maig a les 12h al número 31 de les Rambles, davant del Cantre Gallec de Barcelona.

MANIFEST EN DEFENSA DE LA LLENGUA GALLEGA

El poble gallec té el dret que la seva llengua pròpia sigui oficial a tots els efectes a Galiza. El poble gallec ha de gaudir en el seu territori del mateix estatus legal que el poble castellà té en el seu.

La situació de la llengua gallega és molt lluny de ser així:

1.Os galegos e galegas non gozamos de dereitos lingüísticos plenos para nos desenvolver con normalidade e dignidade na nosa lingua dentro da nosa terra. Somos os falantes do galego estem discriminats.

2.El gallec és el que corre perill com a idioma i els parlants de gallec els que no estan degudament respectats. Vivim una gran injustícia segons la qual s’anomena bilingüisme a allò que és en realitat un procés de substitució lingüística. Una situació en què la nostra llengua pròpia queda relegada al folclore i a l’àmbit familiar.

Per això, resulta francament indignant que hi hagi qui pretengui convèncer la opinió pública que el castellà és en perill de desaparèixer i que al nostre país se’n discrimina els parlants. Qui promou aquesta estratègia pretén encobrir la veritable intenció que és soscavar la llengua gallega per tal que gallecs i gallegues acabin menyspreant-la, i així imposar una llengua no pròpia de Galiza.
La situació de l’idioma gallec es veu constantment amenaçada per l’estigmatització a què són sotmesos els parlants de gallec. El procés actual de normalització d’usos del gallec és insuficient, i no pot garantir el dret a viure en aquesta llengua. Aquesta és justament la direcció proposada pels que pretenen la imposició del castellà com a únic idioma amb drets i deures per als ciutadans a tot el territori de l’Estat.

Per tot això diem que:

3.Correspon a les institucions representatives del poble gallec atorgar a l’idioma del prestigi que mereix com a llengua pròpia del país, i esperem el compromís en la defensa de la igualtat plena de drets i en l’aplicació de mesures a favor que se’n normalitzin els usos. Per a aquesta tasca sempre tindran el nostre suport.
4.Instem la societat gallega a rumiar sobre la veritable situació del gallec en el seu propi país, i a defensar un dret humà elemental com és la reafirmació com a poble.
5.Ens mantindrem ferms contra qualsevol posicionament que persegueixi retallar drets o fer retrocedir el petit camí fet per la normalització, tant dins de les administracions públiques com en la vida social.

diumenge, 19 d’abril de 2009

Concentración/Concentració

Texto en galego
O día 17 de maio
A Mesa pola Normalización Lingüística convoca unha manifestación en Santiago de Compostela. Un acto aberto a todas as organizacións e colectivos que queiran defender a lingua para conseguir a implicación e a concienciación da sociedade galega na reivindicación do seu idioma propio.

Os galeg@s que residimos en Barcelona queremos sumarnos a este acto necesario, polo que simultaneamente (ás 12 horas) realizaremos unha concentración nas Rambles diante do Centro Galego de Barcelona.

Un acto que pretende mostrar a nosa disconformidade coas medidas anunciadas por Núñez Feijoo en contra do ensino en galego, pero que tamén busca a solidariedade con todos aqueles que defenden o uso da lingua catalá, dadas as similitudes na discriminación histórica que sufriron ambas linguas. Queremos autoafirmarnos como galeg@s que residimos en Catalunya e que empregamos o galego e o catalán como linguas de comunicación.

A concentración será o vindeiro 17 de maio ás 12 horas nas Rambles (diante do Centro Galego de Barcelona).
Rambla Caputxins 37-39, Barcelona
Ver mapa


Text en català
El proper dia 17 de maig A Mesa pola Normalización Lingüística convoca una manifestació a Santiago de Compostel·la. Un acte obert a totes les organitzacions i col·lectius que volen defensar la llengua per assolir la implicació i la conscienciació de la societat gallega en la reivindicació del seu idioma propi.

Els gallecs que residim a Barcelona volem sumar-nos a aquest acte necessari. Per això, simultàniament (a les 12) realitzarem una concentració a les Rambles davant del Centro Galego de Barcelona.

Un acte que pretén mostrar la nostra disconformitat amb les mesures anunciades per Núñez Feijoo en contra de l'ensenyament en gallec, però que també busca la solidaritat amb tots aquells que defensen l'ús de la llengua catalana, per les similituds en la discriminació històrica que han sofert ambdues llengües. Volem autoafirmar-nos com a gallecs que residim a Catalunya i que utilitzem el gallec i el català com a llengües de comunicació.

La concentració será el proper 17 de maig a les 12 a les Rambles (davant del Centro Galego de Barcelona).
Rambla Caputxins 37-39, Barcelona
Ver mapa

Cercar en aquest blog

Arxiu del blog

Seguidors

Contador